Betalingsvoorwaarden

Je ontvangt de factuur van onze praktijk via e-mail of per post. Hebben wij geen e-mailadres van je, maar wil je wel graag je rekeningen digitaal ontvangen? Dan kun je je e-mailadres doorgeven aan de balie van de praktijk. Met één klik op de knop ontvang je je facturen voortaan via de mail en kan je heel eenvoudig en snel het bedrag met de iDEAL-knop of via de QR-code betalen. Op de rekening staat duidelijk welk bedrag vergoed wordt door je zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van je leeftijd, type behandeling en de voorwaarden van je verzekeraar. Heb je vragen over de vergoeding van je zorgverzekeraar? Neem dan direct contact op met je eigen verzekeraar.

Overzicht van je facturen in je eigen online omgeving

Al je facturen zijn eenvoudig terug te vinden in een online omgeving. Hier hoef je geen account voor aan te maken. Je kunt je online omgeving bekijken via een link in je factuur of herinnering. In elke factuur staat een link, ook als je jouw factuur per post ontvangt. 

In deze online omgeving kunt je eenvoudig je rekeningen bekijken en betalen. Ook is het mogelijk om contact op te nemen met de praktijk. Heb je een vraag, staat er volgens jou een fout op de rekening of wil je graag een betalingsregeling treffen? Met één druk op de knop is het geregeld. 

De gegevens in deze online omgeving zijn streng beveiligd. De software van Payt is gecertificeerd (NEN7510), waardoor je erop kunt vertrouwen dat Payt adequaat en veilig omgaat met jouw gegevens. De online omgeving is daarnaast in meerdere talen beschikbaar.

Wat staat er op je factuur:
Codes en tarieven

Op de website www.nza.nl (website van de Nederlands Zorgautoriteit, NZa) vind je alle informatie terug over de gehanteerde tarieven en/of codes op je factuur. Heb je specifieke vragen over de tarieven en codes naar aanleiding van tandheelkundige behandelingen? Kijk dan op www.allesoverhetgebit.nl of op www.mondzorgkosten.nl.

Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg

Onderstaande betalingsvoorwaarden zijn op 19 december 2012 door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) – destijds onder de naam van Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) – gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 12/2013.


ALGEMEEN

 1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in de praktijk van een tandarts of orthodontist, verder zorgverlener genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.
 2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.
 3. De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld en gepubliceerd.
 4. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 2 werkdagen tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde
  tijd in rekening brengen.
 5. In geval van een behandeling waarvan de Nederlandse Zorgautoriteit voorschrijft dat er vooraf een prijsopgave wordt gedaan, doet de zorgverlener vooraf een prijsopgave. De patiënt wordt geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%. De voor een behandeling orthodontie geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 6. Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot de zorgverlener te richten. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), via www.allesoverhetgebit.nl.
 7. De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordi ger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet.

BETALINGSTERMIJN EN SANCTIES

 1. De patiënt dient de rekening binnen 30 dagen na de notadatum te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de patiënt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener laat betalen.
 2. Indien de patiënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt ontvangt een betalingsherinnering.
 3. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is de zorgverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. Vanaf dat moment is de patiënt per maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim.
 4. Indien de zorgverlener een tweede en eventuele daaropvolgende betalingsherinnering stuurt, is de zorgverlener gerechtigd kosten in rekening te brengen.
 5. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. BTW die in verband met incassowerkzaamheden aan de zorgverlener in rekening wordt gebracht, zal worden doorberekend aan de patiënt.
 6. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en).
 7. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hier tegen verzet.
 8. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.
 9. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.
 10. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.