Huisregels

Inleiding
Wij heten u van harte welkom en wensen u een prettig bezoek aan onze praktijk. U mag van ons verwachten dat wij vriendelijk en respectvol met u omgaan. Andersom verwachten wij dat ook van u. Helaas merken wij dat er de afgelopen jaren sprake is van toenemende agressie. Daar hebben niet alleen wij, maar ook u als patiënt of bezoeker last van. Onderstaand hebben wij onze huisregels op een rijtje gezet.


Praktijkinformatie Algemene huisregels

Doelstelling
Met de invoering van huisregels willen wij een prettig omgangsklimaat in onze praktijk stimuleren door agressie, seksuele intimidatie, discriminatie en ander ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden. Deze huisregels zijn bedoeld voor patiënten en bezoekers.

Agressie
Agressie, in welke vorm dan ook, is binnen onze praktijk niet toegestaan.

Agressie is:

  • Fysiek geweld, zoals schoppen, spugen, slaan, gooien met voorwerpen, vastpakken, duwen, knijpen en haren trekken;
  • Verbaal geweld, zoals schelden, beledigen, vernederen en ruzie zoeken;
  • Intimidatie, zoals het bedreigen van medewerkers om iets gedaan te krijgen of om te voorkomen dat iets gedaan wordt;
  • Seksuele intimidatie, zoals seksueel getinte opmerkingen of handtastelijkheden;
  • Stalking, dat wil zeggen het achtervolgen, opwachten, lastigvallen en vertonen van hinderlijk gedrag;
  • Alle vormen van vernieling, zoals het gooien met voorwerpen en het vernielen van zaken.

Indien iemand zich agressief gedraagt, zullen onze medewerkers proberen de situatie op te lossen door de persoon aan te spreken en tot rust te manen. Uitgelegd zal worden dat agressie er toe leidt dat zorgverleners hun werk niet goed kunnen doen, wat negatieve consequenties heeft voor de  behandeling. Als dit aanspreken geen effect heeft, wordt een tandarts en/ of medewerker of de politie ingeschakeld Indien iemand zich agressief gedraagt of blijft gedragen maken wij hier melding van bij de politie en kan hem/haar de toegang tot de praktijk worden ontzegd.

Alcohol
Het onder invloed zijn van alcohol wordt niet getolereerd en kan reden zijn voor ontzegging van de toegang tot de praktijk.

Discriminatie
Discriminatie wordt niet geaccepteerd. Er is respect voor de levensbeschouwing, seksuele voorkeur, etniciteit, gewoonten, waarden en normen van anderen. Discriminatie kan een reden zijn voor ontzegging van de toegang tot  onze praktijk.

Drugs
Het gebruik van drugs (roken, snuiven, spuiten), het onder invloed zijn van drugs of het verhandelen ervan is in onze praktijk niet toegestaan. Indien drugs bij een patiënt worden aangetroffen, worden hiervan melding gemaakt bij de politie en wordt deze overgedragen aan de politie. Wanneer iemand onder invloed is van drugs of deze in zijn/haar bezit heeft, kan dit een reden zijn voor ontzegging van de toegang tot onze praktijk.

Beeld- en geluidsopnamen
Het maken van beeld- en geluidsopnamen die bedoeld zijn voor openbaarmaking mag alleen plaatsvinden met uitdrukkelijke toestemming van uw tandarts. Ook als u beeld- en geluidsmateriaal wilt maken voor privédoeleinden, vraagt u hiervoor dan altijd eerst toestemming aan uw tandarts. Dit geldt ook voor het maken van beeldopnamen met een mobiele telefoon.

Huisdieren
In verband met mogelijke infectieziekten zijn huisdieren niet welkom in onze praktijk. Hulphonden zijn hierop een uitzondering.

Mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons, evenals PDA’s en andere mediadragers die informatie ophalen via een draadloos netwerk, is toegestaan. Het gebruik van mobiele telefoons mag geen hinder opleveren voor anderen.

Roken
Roken is binnen onze praktijk verboden.

Wapens en diefstal
Wapenbezit (slag-, steek- of vuurwapens) en bezit van andere gevaarlijke voorwerpen is binnen onze praktijk niet toegestaan. Indien medewerkers wapenbezit signaleren, zijn zij bevoegd deze in beslag te nemen en over te dragen aan de politie. Van diefstal en andere strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

Aansprakelijkheid
De TandheelkundeHoek is  niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van patiënten en bezoekers. Daarnaast verwachten wij van u dat u met de eigendommen van anderen en met die van de praktijk zorgvuldig omgaat. Indien u onverhoopt schade veroorzaakt aan onze eigendommen, dan verwachten wij dat u dit meldt bij uw tandarts/balie. Dan kan een regeling worden getroffen om de schade direct te vergoeden of af te handelen met uw aansprakelijkheidsverzekeraar. 

Aanwijzingen medewerkers en overtredingen
Het overtreden van regels of het niet opvolgen van aanwijzingen (op het gebied van veiligheid) van medewerkers, kan leiden tot een waarschuwing of zelfs toegangsontzegging tot onze praktijk. Afhankelijk van de overtreding kan ook een melding of aangifte worden gedaan bij de politie. Overtreders kunnen aan de politie worden overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Tot slot
Wij hopen dat uw bezoek aan  onze praktijk naar tevredenheid verloopt. Onze huisregels kunnen daar aan bijdragen. De huisregels gelden voor patiënten en bezoekers van onze praktijk.